pastebin

phanso
 1. #include <iostream>
 2. #include <cmath>
 3. ////        chua nap chong duoc >= cua hon so
 4. using namespace std;
 5.  
 6. //////////////           class phan so ////////////////////
 7. class phanso
 8. {
 9.         public:
 10.                 int tu;
 11.                 int mau;
 12.         public:
 13.                 phanso();
 14.                 phanso(int t,int m);
 15.                 phanso(phanso &p);
 16.                 ~phanso();
 17.                 int UCLN(int a,int b);
 18.                 phanso rutgon(phanso &p);
 19.                 bool operator >=(phanso p);
 20.                 void init(phanso &ps);
 21.                 friend istream &operator >>(istream &input,phanso &p)
 22.                 {
 23.                         cout << "moi nhap tu so:";
 24.                         input >> p.tu;
 25.                         cout << "moi nhap mau so:";
 26.                         input >> p.mau;
 27.                         p = p.rutgon(p);
 28.                         return input;
 29.                 }
 30.                 friend ostream &operator <<(ostream &output,phanso &p)
 31.                 {
 32.                         output << "tu so la:" << p.tu << "\n";
 33.                         output << "mau so la:" << p.mau << "\n";
 34.                         return output;
 35.                 }
 36. };
 37. void phanso::init(phanso &ps)
 38. {
 39.         cin >> ps;
 40. }
 41. phanso::phanso()
 42. {
 43.         tu = 0;
 44.         mau = 1;
 45. }
 46. phanso::phanso(int t,int m)
 47. {
 48.         tu = t;
 49.         mau = m;
 50. }
 51. phanso::phanso(phanso &p)
 52. {
 53.         this->tu = p.tu;
 54.         this->mau = p.mau;
 55. }
 56. phanso::~phanso()
 57. {
 58.         tu = 0;
 59.         mau = 1;
 60. }
 61. phanso phanso::rutgon(phanso &p)
 62. {
 63.         //kt mau khac 0 chua va yeu cau nhap lai
 64.         while(p.mau == 0)
 65.         {
 66.                 cout <<"moi nhap lai mau so:";
 67.                 cin >> p.mau;
 68.         }
 69.         //chuyen dau - ve tu hoac xoa 2 dau - o tu va mau
 70.         if(p.mau < 0 && p.tu < 0)
 71.         {
 72.                 p.mau = abs(p.mau);
 73.                 p.tu = abs(p.tu);
 74.         }
 75.         else if(p.mau < 0 && p.tu > 0)
 76.         {
 77.                 p.mau = abs(p.mau);
 78.                 p.tu = (-1)*p.tu;
 79.         }
 80.          //phan dung de rut gon phan so
 81.         int a = UCLN(p.tu,p.mau);
 82.         p.tu = p.tu/a;
 83.         p.mau = p.mau/a;
 84.         if(p.tu == p.mau)
 85.         {
 86.                 p.tu = 1;
 87.                 p.mau = 1;
 88.         }
 89.         return p;
 90. }
 91. int phanso::UCLN(int a,int b)
 92. {
 93.         a=abs(a);
 94.         b=abs(b);
 95.         while(a!=b)
 96.         {
 97.                 if(a>b)
 98.                         a=a-b;
 99.                 else
 100.                         b=b-a;
 101.         }
 102.         return a;
 103. }
 104. bool phanso::operator >= (phanso p)
 105. {
 106.         if(p.mau != this->mau)
 107.         {
 108.                 p.mau = p.mau * this->mau;
 109.                 this->mau = this->mau * p.mau;
 110.                 p.tu = p.tu * this->mau;
 111.                 this->tu = this->tu * p.mau;
 112.                 if(p.tu >= this->tu)
 113.                         return false;
 114.                 else
 115.                         return true;
 116.         }
 117.         else
 118.         {
 119.                 if(p.tu >= this->tu)
 120.                         return false;
 121.                 else
 122.                         return true;
 123.         }
 124. }
 125.  
 126.  
 127. ///////////////    class hon so         ///////////
 128. class honso: public phanso
 129. {
 130.         private:
 131.                 int pnguyen;
 132.         // constructors and destructors
 133.         public:
 134.                 honso();
 135.                 honso(int nguyen);
 136.                 honso(honso &hs);
 137.                 ~honso();
 138.         public:
 139.                 // phuong thuc de dieu chinh lai hon so sau khi khoi tao
 140.                 honso chuan_hon_so(honso &hs);
 141.                 // ham chuyen tu hon so thanh phan so
 142.                 phanso charge(honso hs);
 143.                 // phuong thuc so sanh >=
 144.                 bool operator >= (honso hs);
 145.                 friend istream &operator >> (istream &input,honso &hs)
 146.                 {
 147.                         cout << "moi nhap phan nguyen:";
 148.                         input >> hs.pnguyen;
 149.                         cout << "\n" << "moi nhap tu:";
 150.                         input >> hs.tu;
 151.                         cout << "\n" << "moi nhap mau:";
 152.                         input >> hs.mau;
 153.                         hs.rutgon(hs);
 154.                         hs.chuan_hon_so(hs);
 155.                         return input;
 156.                 }
 157.                 friend ostream &operator << (ostream &output,honso &hs)
 158.                 {
 159.                         cout << "phan nguyen la:";
 160.                         output << hs.pnguyen;
 161.                         cout << "\n" << " tu so la:";
 162.                         output << hs.tu;
 163.                         cout << "\n" << " mau so la:";
 164.                         output << hs.mau;
 165.                         return output;
 166.                 }
 167. };
 168. phanso honso::charge(honso hs)
 169. {
 170.         phanso ps;
 171.         ps.tu = abs(hs.pnguyen)*hs.mau+hs.tu;
 172.         ps.mau = hs.mau;
 173.         return ps;
 174. }
 175. bool honso::operator >= (honso hs)
 176. {
 177.         phanso ps = this->charge(this);
 178.         phanso ps1 = hs.charge(hs);
 179.         return (ps >= ps1);
 180. }
 181. honso honso::chuan_hon_so(honso &hs)
 182. {
 183.         if(hs.pnguyen < 0 && hs.tu < 0)
 184.         {
 185.                 hs.pnguyen = abs(hs.pnguyen);
 186.                 hs.tu = abs(hs.tu);
 187.         }
 188.         else if(hs.pnguyen > 0 && hs.tu <0)
 189.         {
 190.                 hs.tu = abs(hs.tu);
 191.                 hs.pnguyen = (-1)*hs.pnguyen;          
 192.         }
 193.         if(hs.tu == hs.mau)
 194.         {
 195.                 if(hs.pnguyen < 0)
 196.                         hs.pnguyen = (-1)+ hs.pnguyen;
 197.                 else
 198.                         hs.pnguyen = 1 + hs.pnguyen;
 199.                 hs.tu = 0;
 200.                 hs.mau = 1;
 201.         }
 202.         if(hs.mau == 1)
 203.         {
 204.                 if(hs.pnguyen < 0)
 205.                         hs.pnguyen = -hs.tu + hs.pnguyen;
 206.                 else
 207.                         hs.pnguyen = hs.tu + hs.pnguyen;
 208.                 hs.tu = 0;
 209.                 hs.mau = 1;     
 210.         }
 211.        
 212.         return hs;
 213. }
 214. honso::honso()
 215. {
 216.         pnguyen = 0;
 217. }
 218. honso::~honso()
 219. {
 220.         pnguyen = 0;
 221. }
 222. honso::honso(honso &hs)
 223. {
 224.         this->pnguyen = hs.pnguyen;
 225. }
 226. honso::honso(int nguyen)
 227. {
 228.         pnguyen = nguyen;
 229. }
 230.  
 231.  
 232. //////////////            MAIN         ////////////
 233. int main()
 234. {
 235. //      honso hs.hs1;
 236. //      cin >> hs >> hs1;
 237. //      cout << hs << hs1;
 238.         phanso ps,ps1;
 239.         cin >> ps >> ps1;
 240.         cout << ps << ps1;
 241.         cout << (ps >= ps1);
 242.         return 0;
 243. }
Parsed in 0.042 seconds